لوئیس بونوئل

هر فردی بهترین  هم که باشد . اگر زمانی که باید باشد . نباشد …. همان بهتر که نباشد …!      

Read More