fijvdk ;gdkd; [hlu ‘tjhvnvlhkd ;v[#مربوط به بیمار، ارزیابی استدراکی و معیارها است. تک تک اندازه

 

مربوط به بیمار، ارزیابی استدراکی و معیارها است. تک تک اندازه گیری ها تحت تاثیر فاکتورهای زیادی قرار دارند که لازم است قبل از تفسیر، به وسیله کلینیسین یا پژوهشگر مورد توجه قرار گیرند.هریک از سنجش ها در واقع قطعه ای از یک پازل را کامل می کنند و نمی توان هیچ کدام از آن ها را به تنهایی معیار کاملی که به تمام سوالات پاسخ دهد در نظر گرفت. باید مجموعه ای از معیارها را انتخاب کرد که مشخص کننده نگرانی های ویژه بیمار باشند یا به موازات سوالی باشد که مورد علاقه فرد معاینه کننده است. تهیه پروتکل های استاندارد و شرایط انجام تست ها در کنار مراکز، توانایی کلینیسین ها و پژوهشگران را برای برقراری ارتباط ارتقاء می دهد و به میزان

Related posts