fijvdk ;gdkd; [hlu ‘tjhvnvlhkd ;v[#پل های موکوسی تحت تاثیر قرار گیرد. حتی با وجود این محدودیت

  پل های موکوسی تحت تاثیر قرار گیرد. حتی با وجود این محدودیت ها، بازهم EGG یک معیار ایده آل از فرکانس بنیادی است و برای مطالعه ارتعاش چین صوتی بدون هرگونه تاثیر بر ساختارهای سوپراگلوتیک یا شکل دادن آن ها یک فرصت بی نظیر فراهم می کند. جریان فیلتر شده معکوس(وارونه) در جریان شده معکوس ، آثار مجرای صوتی (رزونانس) با موج های اکوستیک یا آیروداینامیک فیلتر می شوند و سیگنال منبع گلوتیک برجای می ماند. از این تراسه می توان چندین سنجش به عمل آورد شامل کج کردن…

Read More

بهترین کلینیک جامع گفتاردرمانی کرج#صورت بالقوه برای تشریح الگوی ارتعاش چین صوتی معنادار است. Bake

  صورت بالقوه برای تشریح الگوی ارتعاش چین صوتی معنادار است. Bake و Orlikoff خلاصه ای از مجموعه شکل های EGG و سیکل های گلوتیک مربوط به آن ها را تهیه کرده اند. معیارهای ویژه ای شامل افزایش تماس، کاهش تماس و خارج قسمت های سرعت، طی سال ها پیشنهاد شده اند اما برخی از محققان اعتبار آن ها را زیر سوال برده اند. ناهنجاری های سیگنال در EGG همیشه نتیجه ای از از ناهنجاری های حرکت چین صوتی نیستند؛ ممکن است سیگنال بر اثر قرار دادن الکترودها، حرکت حنجره…

Read More

بهترین کلینیک جامع گفتاردرمانی کرج#کرد.این کار با استفاده از یک ماسک جریان هوا که فقط بینی را برای

  کرد.این کار با استفاده از یک ماسک جریان هوا که فقط بینی را برای اندازه گیری جریان هوای نازال (Vn) می پوشاند انجام می شود. فشار هوای داخل دهان همان گونه که پیشتر نیز شرح داده شد، طی کانسونانت های استپ قدامی اندازه گیری می شود. مقایسه تراسه های Vn وPo طی انتقال بین کانسونانت های نازال و استُپ (مثلا mp در لغت pamper )زمان بندی بسته شدن ولوفارنژیال را نشان می دهد. اگر فشار حفرات نازال نیز اندازه گیری شود، می توان مساحت مدخل ولوفارنژیال را نیز محاسبه…

Read More

fijvdk ;gdkd; [hlu ‘tjhvnvlhkd ;v[#مقاومت جریان هوای لارنژیال (Rlaw) عبارت است از نسبت فشار

  مقاومت جریان هوای لارنژیال (Rlaw) عبارت است از نسبت فشار هوای ترانس لارنژیال به جریان هوای ترانس لارنژیال. Smitheron و Hixon نشان دادند که با استفاده از Po و میانگین جریان هوای حاصل از تکرار سیلاب /pi/ با سرعت 5/1 سیلاب در ثانیه، می توان Rlaw را تخمین زد.مقادیر بالاتر Rlaw می تواندبا افزایش شدت، فاز بسته طولانی یا نیروی افزایش یافته بسته شدن رخ دهد. ارزیابی آیروداینامیک عملکرد ولوفارنژیال سیستم ولوفارنژیال را می توان به صورت آیروداینامیک ارزیابی

Read More

بهترین کلینیک جامع گفتاردرمانی کرج#کند. مقادیر متوسط برای مردان بالغ از 101 تا 183 میلی متر در

  کند. مقادیر متوسط برای مردان بالغ از 101 تا 183 میلی متر در ثانیه با انحراف معیار 16 تا 77 میلی لیتر در ثانیه تغییر می کند. میانگین جریان هوا به طور تیپیک هنگامی افزایش می یابد که بسته شدت چین های صوتی به صورت ناقص انجام می شود؛ برای مثال در اختلال حرکتی چین های صوتی، بررسی شکل تراسه جریان هوا نیز می تواند مفید باشد؛ اقدامی که در اختلالات حرکتی برای رؤیت انفجار هوا در آغاز فونایشن و جران هوای کم در انتهای آن انجام می شود.…

Read More

fijvdk ;gdkd; [hlu ‘tjhvnvlhkd ;v[#با استفاده از پنوماتوگرافی که به یک سیستم ترانسدیوسر فشار افتراقی

  با استفاده از پنوماتوگرافی که به یک سیستم ترانسدیوسر فشار افتراقی وصل می شود اندازه گیری می گردد؛ سپس افت فشار در عرض یک مقاومت مشخص سنجیده می شود. سیستم اندازه گیری دیگری که به طور معمول به کار می رود ماسک Rothenberg است.این ماسک پیرامونی، سوراخ هایی 1 سانتی متری دارد که با پرده هایی از مش ظریف برای ایجاد مقاومت پوشانده شده است. جریان هوا با استفاده از ترانسدیوسرهای فشار افتراقی اندازه گیری می شود.سنجش های به عمل آمده از جریان هوا تحت تاثیر جنس، سن، فرکانس…

Read More

بهترین کلینیک جامع گفتاردرمانی کرج#مستند ساختن برداشت بیمار از تقلای افزایش یافته لازم برای فونایشن

  مستند ساختن برداشت بیمار از تقلای افزایش یافته لازم برای فونایشن که در بسیاری از اختلالات صدا (نظیر وجود ضایعات، دیس فونی تانسیون عضله و دیس فونی اسپاسمودیک اداکتور) دیده می شود مفید است. جریان هوا جریان هوا عبارت است از تغییر در حجم هوا طی مدت مشخصی از زمان که به صورت کمیت (m L یا L) به ازای زمان (ثانیه یا دقیقه) اندازه گیری شود. میانگین جریان هوا معمولا طی فونایشن ممتد و البته گاهی هم حین تکلم متصل سنجیده می شود. جریان هوا به طور تیپیک

Read More

fijvdk ;gdkd; [hlu ‘tjhvnvlhkd ;v[#/pae/ یا /pi/ تا آن جا که ممکن است به صورت آهسته و بدون نجوا

  /pae/ یا /pi/ تا آن جا که ممکن است به صورت آهسته و بدون نجوا کردن صورت می گیرد. میانگین مقادیر مربوط به چند پیک فشاری سریال از /p/ محاسبه می شود تا حداقل Ps لازم برای ایجاد ارتعاش در چین های صوتی تخمین زده شود. این معیار اغلب در درصدهای مختلفی از دامنه حداکثر فرکانس بنیادی جمع می شود و PTP درPitch های بالا نسبت به افزایش ویزوالاستیسیته چین های صوتی حساسیت نشان می دهد. فشار آستانه فونایشن برای ارزیابی تغییرات خفیفی هم چون هیدراسیون/ دهیدراسیون، خستگی صوتی…

Read More

بهترین کلینیک جامع گفتاردرمانی کرج#دریچه ولو فارنژیال یا لارنژیال باشد و یا افزایش توده یا سفتی چین

  دریچه ولو فارنژیال یا لارنژیال باشد و یا افزایش توده یا سفتی چین صوتی را نشان دهد. فشار هوای داخل دهان برای مستند سازی درک کلینیسین از حروف صامت با فشار ضعیف مفید است نظیر چیزی که در ناکارآمدی ولوفارنژیال یا دیزآرتری دیده می شود. فشار آستانه فونایشن حداقل مقدار Ps لازم برای ایجاد ارتعاش در چین های صوتی، فشار آستانه فونایشن (PTP) نامیده می شود. پروسیجرهایی برای جمع آوری و اندازه گیری PTP با جزییات مربوط به آن ها به وسیله Verdolini و همکاران وی تشریح شده است.…

Read More

fijvdk ;gdkd; [hlu ‘tjhvnvlhkd ;v[#حرف صامت(وقتی گلوت باز است)، تخمین ایده آلی از Ps به دست

  حرف صامت(وقتی گلوت باز است)، تخمین ایده آلی از Ps به دست می دهد و به صورت غیرتهاجمی قابل اندازه گیری است. آنالیز فشار هوای داخل دهان با رؤیت شکل پیک فشار و طول و دامنه پیک صورت می گیرد. با رهاسازی حرف صامت، باید Po به سرعت سقوط کند. دامنه پیک فشار نرمال با بلندی، سن، جنس، حرف صامت و زمینه کلام تغییر می کند. مقادیر نرمال معادل cm H2O 43/6 (انحراف معیار 07/1) برای مردان بالغ وcm H2O 52/7 (انحراف معیار 17/2 ) برای زنان بالغ گزارش…

Read More