نکاتی پیرامون کار با نوجوانان دارای لکنت و خانواده های آنان|گفتار توان گستر البرز

نکاتی پیرامون کار با نوجوانان دارای لکنت و خانواده های آنان|گفتار توان گستر البرز

 

نوجوانان ممکن است با یکسری اهداف از پیش تعیین شده و یکسری خواسته ها وارد درمان شوند اما نمی دانند که دقیقا چه چیزی را باید تغییر دهند و یا روی تغییر بعضی جنبه ها تامل می کنند اما آماده انجام آنها نیستند. باور دارند که نیاز است تا تغییراتی را در گفتارشان انجام دهند اما حقیقت این است که آنها بیشتر نیازمند تغییر در احساساتشان نسبت به خودشون و گفتارشان، یا تغییر احساسات و واکنشهای والدینشان نسبت به لکنت آنها می باشند.
.
.
:sunglasses:بنابراین اولین وظیفه ما این است تا به نوجوان کمک کنیم تا جایگاه لکنت در زندگیش را کشف کند.
اینکه لکنت در تجربیات روزمره او چه نقشی دارد و در اهداف حال و آینده وی چه تاثیری خواهد گذاشت.
:hotsprings:این کشف و شهود یک پروسه هست و لازمه آن ایجاد اتحاد درمانی (therapeutic alliance) میان درمانگر و نوجوان می باشد که ایجاد تغییرات را در فرایند درمان تسهیل میکند.
اجزای اتحاد درمانی شامل:
بررسی اهداف، اتفاق نظر بر روی متد، ابزار و فعالیتهای درمان می باشد.
:point_up:در گام اول ایجاد اتحاد درمانی لازم است تا به بررسی فرد و خانواده برای تغییر بپردازیم اینکه در کدام مرحله از تغییر هستند و آنها را هدایت کنیم تا به آمادگی برای درمان برسند.
:small_orange_diamond:در مرحله بعد به عنوان مربی تیمی که برای تغییر فعالیت میکنند نوجوان را با سخنان انگیزشی جلب کنید.
:small_orange_diamond:بجای تمرکز بر روی نتیجه به فرآیند درمان توجه کنید: تصویر واضحی از اینکه میخواهید به چه چیزی برسید و کشف سرمایه هایی که در حال حاضر در دست دارید.
:small_orange_diamond:در زمان حاضر باشید نه گذشته و آینده
:small_orange_diamond:بدون قضاوت بپذیرید
:small_orange_diamond:شروع به ایجاد عادات جدید باشید بجای شکستن الگوها و عادات قدیمی. مثلا بجای تقلا کردن برای لکنت نکردن، از الگوی صحیح گفتاری استفاده کنید.
:small_orange_diamond:انتخاب کنید تا به حودتان و تواناییهایتان اعتماد کنید.


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts